Kylie Jenner's Blonde Birthday Ponytail Cost $8,000 & I'm Upset